Thursday, February 15, 2007

نفرین منابع


آنچه در زیر می خوانید قسمتی از ترجمه کتاب پول را دنبال کن است که قرار است به زودی توسط موسسه دیده بان توسعه مشارکتی منتشر شود. این موسسه یک سازمان غیر دولتی است که به منظور دیده بانی امور مربوط به توسعه مشارکتی خصوصا نظارت بر بودجه عمومی و تقویت گفتگو و تعامل مردم و بخش عمومی توسط کیان تاجبخش و من تاسیس شده است. البته مشاورین صاحب نام ، تجربه و قابل تحسینی به گروه موسسین در راهبری موسسه کمک می کنند که در واقع نقش هیات مدیره سازمان را دارند. امیدوارم که دولت هم به این ابتکار که برای اولین بار در ایران به منظور افزایش مشارکت عمومی و کمک به دولت برای ایفای نقش خود از طریق دیده بانی توسعه شکل گرفته است ، اعتماد کند
پژوهش های چشمگيری كه در زمينه درآمدهای صنايع استخراجی به عمل آمده است ، مويد اين تناقض است كه ثروت ناشی از صنايع استخراجی به جای اينكه درخدمت ساختارهای اقتصادی و سياسی كشور باشد متاسفانه در بسياری از موارد دارای تأثيرات معكوس مي باشد، ديده ای كه به"نفرين منابع" موسوم است. فقر بيشتر، رشد كمتر، و توسعة كند تر برخی از تأثيرات منفی وجود منابع غنی است؛ كشورهايی كه از لحاظ منابع طبيعی غنی هستند از لحاظ توسعه انسانی در انتهای فهرست قرار دارند. يكی ديگر از تأثيرات اين پديده، فساد و ضعف دموكراسی و تبديل ثروت طبيعی به انگيز ه ای قدرتمند برای حكومت اقتدار گرايانه است. ثروت طبيعی از عوامل مهم خشونت و جنگ های داخلی نيز هست، چرا كه تمايل و جدال شديد برای كنترل منابع ميان نيروهای مختلف ايجاد می كند

2 Comments:

At Friday, February 16, 2007, Anonymous حاجی کنزینگتون said...

باید ان جی او جالبی باشه.

 
At Saturday, February 17, 2007, Anonymous Sasan said...

Tell us more about its goals and agenda. Also inform us on how you are going to acheive those aims. Good luck

 

Post a Comment

<< Home