Thursday, January 25, 2007

ضد بوش و گونزالس

سخنرانی سالانه بوش هم با اینکه کلی با عشوه و کرشمه همراه بود، نتوانست از خشم گروه های ضد جنگ خصوصا دموکرات ها بکاهد. کمپین ها و ابتکارات جالبی در آمریکا ضد بوش و سیاست های توسعه جنگ دولت وی ظرف چند هفته گذشته طراحی شده است. شنبه این هفته بیست و هفتم ژانویه تظاهرات برای صلح در عراق و خاورمیانه در واشنگتن صورت می گیرد. قرار است که پرچم کشورهای مختلف توسط راهپیمایی کنندگان برای نشان دادن احترام به کشورهای دیگر حمل شود. من که آروز می کردم در ایران می شد تظاهرات صلح کرد و در آن به جای پرچم آتش زدن خبر از فرهنگ دوستی و صلح به سایر ملت ها بود. بهر حال یک تظاهرات جهانی اینترنتی صلح هم ترتیب داده شده است که برای حمایت جهانی از تظاهرات آمریکایی ها علیه بوش برای توسعه صلح می باشد. ابتکار دیگری که توسط دموکرات ها رهبری می شود طرح دعوی علیه بوش و چنی است. اخیرا اسم آلبرتو گونزالس هم به لیست کسانی که قرار است علیه آنها اقامه دعوی شود ، اضافه شده است. گونزالس که توسط بوش به ریاست دادگاه عالی ایالت تگزاس گماشته شد برای قانونی کردن حمله به عراق و جنایات جنگی دولت بوش تلاش های زیادی کرده است .اتهامات وی بیشتر راجع به صدور اجازه برای شکنجه و تجاوز به کنوانسیون ژنو است. برای همین گروه های حقوق بشری در آمریکا علیه او فعالیت های زیادی کرده اند. اینجا می توانید گزارشی از اتهامات گونزالس را بخوانید. اگر تابعیت آمریکایی داشتم حتما فرم های شکایت علیه بوش ، چنی و گونزالس را امضاء می کردم

3 Comments:

At Saturday, January 27, 2007, Anonymous parham said...

اما من امضا نمیکردم

 
At Saturday, January 27, 2007, Blogger Sahar Maranlou said...

راه توسعه و صلح جنگ نیست ... ضمنا اگه دوست داری که آمریکا به ایران حمله کنه دلیل نمی شه که سیاست های غلط دولت بوش و جنایت هاشو تایید کنی

 
At Sunday, January 28, 2007, Anonymous Sasan said...

Some people think war is a joke. Well, they may visit Iraq and have a first hand experience.

 

Post a Comment

<< Home