Wednesday, September 12, 2007

نفض حقوق بشر بعد از یازده سپتامبر

موضوع نقض حقوق بشر بعد از یازده سپتامبر امری نیست که بتوان به سادگی از آن به بهانه مبارزه با تروریست گذشت. حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان و عراق که موجب مرگ و آوارگی بسیاری از شهروندان این دو کشور خصوصا کودکان و زنان شد اصلی ترین عامل نقض ابتدایی ترین حقوق افعان ها و عراقی ها از جمله حق زندگی و حق صلح است که به بهانه مبارزه با تروریسم نادیده انگاشته شد. شکنجه وحشیانه زندانیان ابوالغریب توسط آمریکا از موارد دیگر نقض فاحش حقوق بشر است. ارائه گفتمان جدیدی از آزادی بیان که در آن برای مقابله با تروریسم تصویر نادرستی از مسلمانان ارائه می شود و اینگونه عدالت را زیر سئوال می برد مساله ای است که جای بحث زیادی دارد. از طرف دیگر در بعضی از کشورها مثل انگلستان دولت روزنامه ها را از گزارش نویسی در مورد پرونده های مربوط به مظنونین تروریست بازداشته است به این علت که ممکن روزنامه ها تصویر نادرستی از اقلیت های مدهبی خصوصا مسلمانان ارائه کنند. موضوع قابل اهمیت دیگر رویه های دوگانه و تبعیض آمیز علیه مظنونین به تروریست است که بر خلاف کنوانسیون های حقوق بشری است از جمله زمان طولانی بازداشت موقت... علاوه بر این ترس از اسلام در غرب محصول دیگر سیاست های نادرست بعد از یازده سپتامبر است که موجب رفتارهای تبعیض آمیز علیه پیروان این مذهب در بسیاری از کشورهای جهان شده است

1 Comments:

At Thursday, September 13, 2007, Anonymous Anonymous said...

به اين سايت يه سري بزنيد. يه گشتي توش بزنيد بد نيست
www.einsad.com

 

Post a Comment

<< Home