Thursday, September 06, 2007

روحش شاد

خدا روحش را شاد کند. هفت سال زندگی او برابر هفتاد سال زندگی خیلی ها بود. هفت سال بود که سرطان سایه اش را پهن کرده بود بر زندگی اش. وقتی فهمید که سرطان خیال ندارد او را به حال خودش بگذارد زار نزد ... به زمین نیافتاد. مبارزه کرد تا زندگی بسیاری را که با بیماری دست و پنچه می کنند را نجات دهد. زندگی خودش را وقف کرد برای جمع آوری کمک های بشر دوستانه برای خیریه ها... هفت سال جنگید... برای این کار در مسابقات ماراتن یا دوچرخه سواری شرکت می کرد. با دیدن او مردم با خودشان فکر می کردند چطور ممکن است رنی بیمار بتواند در چنین مسابقاتی شرکت کند و حتی نفر اول شود. خیلی ها از او زیبا مبارزه کردن را یاد گرفتند. این زن مبارز انگلیسی چند روز پیش از دنبا رفت در حالیکه درس های زیادی از خودش به جا گذاشت. سالها می شد که کسی مثل او روی من تاثیر نگذاشته بود از وقتی که داستانش را خوانده ام با خودم فکر می کنم افسوس که بسیاری از ما فراموش کرده ایم حقیقت انسان بودن را

1 Comments:

At Friday, December 28, 2007, Anonymous سهراب said...

زندگی مبارزه اس
مبارزه برای پیشرفت
مبارزه برای حرکت
حرکت به سمت رضایت و سعادت
آیا معنی دیگه ای زندگی داره؟

 

Post a Comment

<< Home