Sunday, December 30, 2007

بی نظیر بوتو

مرگ بی نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان طی انفجاری که در یک اجتماع انتخاباتی در شهر راولپندی رخ داد، مرا عميقا متاسف کرد. بيش از هر چيزحضور تروريسم در کشورهای همسايه مان ناراحنم کرد و نيز مرگ زنی که در يک کشور بنيادگرا به نخست وزيری رسيده بود و رهبری حزب مخالف دولت را به عهده داشت آزارم داد. من اين زن را به خاطز شجاعتش و جسارتش تحسين می کردم. البته بسياری وی را به خاطر سياست هايش خصوصا در افغانستان سرزنش کردند. می دانم که بسیاری از افغان ها معتقد هستند وی القاعده وطالبان را در اشغال افغانستان حمایت می کرد وليکن هيچ زمينه ای نمی تواند ترور وی و یا هر کس دیگر را توجيه کند. آنچه در حال حاضر نگران کننده است نا آرامی در پاکستان و اینکه پرویز مشرف، رئیس جمهور این کشور دستور داده با کسانی که در نا آرامی‌های شرکت داشته اند، شدیدا برخورد شود و حتی دستور تير داده است. دیدن صحنه های وحشتناک بی ثباتی و نآرامی در پاکستان برای من ایرانی چند پيام اصلی دارد اينکه کشورم در يک منطقه بسيار نا امن قرار دارد. تا ديروز افغانستان و عراق بود و الان پاکستان هم اضافه شده است و مهمتر مساله نياز مان به پاسداری ثبات است که به نظرم مهمترين مساله مان در آن منطقه نا امن است

1 Comments:

At Saturday, January 05, 2008, Anonymous Majid Kay said...

یک بندجالب ومن تماس هم حدس می زنم

من ارزیابی وبستگی هایتان قدرمی دانم

بهرحال ،یک چیزخیلی مهم است که ذکربکند

آن ،است که رسانه قادربوده است که تنهاجریانات جاری راگزارش بکند

احتمالاتاریخ خیلی متفاوتترازکه به نظرمی آیدحالااست

 

Post a Comment

<< Home