Saturday, June 23, 2007

حدیث نفس برای زندگی

خیلی وقت ها زندگی آدم ها را غافلگیر می کند اما آدم ها از آنجا که مبهوت بازی های کوچک و بزرگ هستند ژست غافلگیر شدن را فراموش می کنند. خوب من غافلگیر شدم اتفاقا یادم بود که به همه بگویم غافلگیر شده ام. انتظار نداشتم که در بازی گرفتارم کند که اصلا هیچوقت علاقه ای به نقش آفرینی در آن نداشته ام. باورم نمی شد چرا که زندگی همیشه با من مهربان بوده است حتی وقتی که به خوشبختی های کوچکم دهن کجی می کرد. اعتقادم به پایداری حقیقت ، جاودانگی نیکی و عشق زیاد به وجودی که هر دینی به اسمی می خواندش و برای من خدای مهربانی است که با صبر زیاد صدای مرا شنیده است و همواره بخشیده است ، مرا از همهمه شوخی های زندگی سر بلند بیرون آورده است. یک بار در شعری گفته بودم

من که به هوای نور هزار بار تاریکی را رفته ام و
در هر سفر از روح تاریکی به ذات نور پناه برده ام و
نور را در هر تاریکی یافته ام


0 Comments:

Post a Comment

<< Home